• Průkaz osoby se ZP může získat osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra (PAS). Rozlišujeme 3 stupně zdravotního postižení:
 • TP – osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s PAS
 • ZTP – osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně PAS
 • ZTP/P – osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo plným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně PAS

O průkaz může žádat:

 • osoba se zdravotním postižením
 • zákonný zástupce osoby se zdravotním postižením
 • zmocněnec, kterému žadatel udělí plnou moc k zastupování v řízení o žádosti
 • soudem ustanovený opatrovník osoby, které je průkaz osoby se ZP určen

Kam se žádost podává a jaký je další postup ?

Na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR.  Zdravotní stav posuzuje LPS a to ve lhůtě 45 dnů od převzetí spisu. K posudku LPS se můžete vyjádřit, navrhovat doplnění, ale nemůžete proti němu podat odvolání ani námitky. Lékařský posudek je předán ÚP, který vydává rozhodnutí. To obsahuje přiznání nebo zamítnutí  příslušného průkazu, datum platnosti průkazu, označení orgánu, který posuzoval zdravotní stav, poučení o opravném prostředku apod. Odvolání můžete podat do 15 dn. od doručení rozhodnutí ÚP. Odvolání pak podstupuje ÚP MPSV, které si vyžádá posudek od posudkové komise MPSV. (do 60 dnů od převzetí spisu). K tomuto posudku se opět můžete vyjádřit a to do 8 dnů od doručení posudku. MPSV vydá rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí Úřadu práce potvrdí, zruší nebo změní. Lhůta je 30-60 dnů dle složitosti případu. V případě nesouhlasu můžete podat žalobu u Krajského nebo Městského soudu proti rozhodnutí správního orgánu (ČSSZ). Lhůta 2 měsíce od doručení rozhodnutí MPSV. Dalším stupně v případě zamítnutí žaloby je podání kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu proti rozhodnutí Krajského nebo Městského soudu. Podává se přímo Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím advokáta a to ve lhůtě 2 týdnů od doručení rozsudku. Rozsudek NS ČR může kasační stížnosti vyhovět a vrátit věc zpět na Krajský nebo Městský soud nebo rozsudek potvrdit. Proto tomuto rozsudku již nelze podat žádný opravný prostředek.

Jaké jsou úlevy pro držitele průkazu OZP?

 • TP – nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, nejde-li o místo vázané zakoupením místenky, přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech
 • ZTP – viz TP plus bezplatné cestování v tramvaji, autobusu a metru, sleva 75% na jízdné ve vlacích a rychlících v druhé vozové třídě ve vnitrostátní přepravě a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, přednost na úřadech
 • ZTP/P – vše jako ZTP, nárok na to, aby bezplatně nebo se slevou cestoval i doprovod, nárok na bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li držitel průkazu úplně či prakticky nevidomí a necestuje-li s ním průvodce

Parkování

 • nárok na parkovací průkaz mají držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • parkovací průkaz není omezen na jedno vozidlo a použít ho lze jen když je jeho držitel v autě (řídí nebo je přepravován). Platí v celé EU. Umožňuje parkovat na místech pro invalidi, na dobu nezbytně nutnou umožňuje zastavit v zákazu státní, vjet do zákazu vjezdu omezeného tabulkou „jen zásobování“, „dopravní obsluze vjezd povolen“ nebo „mimo zásobování“ S parkovacím průkazem lze projet i pěší zónu a požádat o vyhrazené parkoviště v místě bydliště.

 
zdroj: Manuál práv pacientů a zdravotníků – Kancelář ombudsmana pro zdraví