Je určen osobám starším jednoho roku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. Rozsah pomoci závisí na stupni závislosti, jenž je stanoven podle počtu základních životních potřeb, které nejsou schopny bez cizí pomoci zvládat. Poskytnutý příspěvek slouží k tomu, aby bylo možné zaplatit pomoc osoby blízké, asistenta sociální péče, registrovaného poskytovatele soc. služeb, dětského domova nebo speciálního lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu.
Žádost o PnP je třeba podat na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP podle místa trvalého bydliště. Je nutné k tomu použít tiskopis MPSV ČR, který je el. dostupný na integrovaném portálu MPSV.

Co se děje po podání žádosti?

  • sociální pracovník krajské pobočky ÚP vás navštíví v místě, kde žijete a provede sociální šetření, v němž zjistí, do jaké míry jste schopni samostatného života v přirozeném prostředí
  • krajská pobočka ÚP zašle příslušné správě soc. zabezpečení žádost (OSSZ/PSSZ) o posouzení stupně závislosti osoby
  • OSSZ/PSSZ posoudí prostřednictvím Lékařské posudkové komise (LPK) stupeň závislosti.
  • krajská pobočka ÚP získá posudek a vydá rozhodnutí o tom, zda poskytnutí PnP přiznává či nikoliv
  • proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a to úřadu, který rozhodnutí vydal. O odvolání pak rozhoduje MPSV, schéma je stejné jako v případě průkazu OZP
  • aktuální výše PnP pro jednotlivé skupiny jsou zveřejněny na stránkách MPSV
  • za určitých podmínek může být PnP navýšen
  • PnP vyplácí ÚP měsíčně, a to vždy v tom měsíci, na který náleží
  • v případě hospitalizace po dobu jednoho měsíce, je výplata  PnP  zastavena, obnoví se od měsíce, v němž bude hospitalizace ukončena

 
zdroj: Manuál práv pacientů a zdravotníků – Kancelář ombudsmana pro zdraví