Darovací smlouva

(dále jen dárce)

a

END DUCHENNE, z.s.

Tyršova 936

Vrchlabí 54301

IČO: 01634780

(dále jen obdarovaný)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Darovací smlouvu

  1. Předmět daru

1.1 Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši ……………,-Kč (slovy: ……………………. Korun českých) a obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej využít v souladu s účelem daru uvedeným v čl. 2 této smlouvy.
1.2 Dárce finanční dar poskytne bezhotovostním převodem na transparentní účet obdarovaného – č. ú. 5155155157/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s. pobočka Horská 97 v Trutnově.

  1. Účel daru

2.1 Obdarovaný spolek prohlašuje, že je dobrovolnou organizací zaměřenou na problematiku nervosvalového onemocnění Duchenne Muscular Dystrophy (dále jen DMD). Hlavním účelem spolku je zlepšovat specializovanou péči a kvalitu života pacientů s DMD, podporovat výzkum a budoucí léčbu tohoto onemocnění a zvyšovat povědomí o DMD.
2.2 Finanční dar je věnován a bude použit obdarovaným pro účely činnosti spolku a jeho poslání. Dar slouží pouze pro charitativní účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů a v souladu s posláním obdarovaného.

  1. Ostatní ujednání

3.1 Dárce je oprávněn uvádět své plnění z této smlouvy jako svou referenci včetně úplné identifikace obdarovaného.

3.2 Tato smlouva se řídí právní řádem České republiky, především občanským zákoníkem.

3.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží po jednom.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném projednání a že odpovídá jejich vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy.

Ve……………dne…………….Ve Vrchlabí dne …………………..

Podpis dárce …………………. Podpis obdarovaného……………

 

Web máme od Michal Hančil